ИТ одитиране, оценка на ИТ риск

ИТ ОДИТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ИТ РИСК

През последните няколко години търсенето на услуги, свързани с одит на информационни системи нараства.
Одитът на информационните ресурси и тяхното управление в организацията се извършва от одитен екип на Тъчпойнт, който прави анализ и оценка на информационната система в компанията.
Одитът се планира и провежда така, че да проследи наличието на:

  • ИТ стратегия – процедури за управление и контрол на ИТ ресурсите;
  • Адекватност на ИТ ресурсите спрямо нуждите на организацията;
  • Ресурсна обезпеченост в организацията;
  • Правила и процедури за непрекъсваемост на работния процес;
  • Правила и процедури за избор на доставчици и за навременност на доставките.

Oсновните цели на ИТ одита са да потвърди, че:

  • Информационните системи в компанията се управляват в съответствие с вътрешните и външните регулации;
  • Всички ИТ рискове се управляват адекватно;
  • Информационните системи са в състояние да предоставят качествени продукти и услуги;
  • Информационните технологии са ефективни и са в състояние да увеличат печалбата на компанията;
itil-logo1.jpg
cobit_logo1.png
-bF9PJFO1.png
TITLETOGAF_02.jpg